Algemene voorwaarden

Hookstone is de handelsnaam van Pim Leurs, gevestigd te gemeente Maaseik, aan het adres Oude Ophoverbaan 139, ingeschreven bij het ondernemersloket onder nummer 0715 722 220

Artikel 1. Begrippen

1.1. Hookstone is een reclamebureau dat wordt geëxploiteerd door de heer Pim Leurs, die tevens de feitelijke werkzaamheden verricht binnen de onderneming. Pim Leurs is werkzaam als grafisch vormgever, reclamemaker, drukwerkbegeleider en adviseur. Verder begeleidt Pim Leurs derden-zelfstandigen in de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van klanten van Hookstone. 1.2. Onder werkzaamheden wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van diensten en produceren en verkopen van producten, waaronder, doch niet uitsluitend het verrichten van diensten als (grafisch) vormgever, reclamemaker, adviseur en/of begeleider in de meest ruime zin van het woord zoals, zonder naar volledigheid te streven, het ontwikkelen en leveren van grafische concepten, logo’ s, huisstijlen, folders, covers, reclamedrukwerk, belettering, websites en het begeleiden van derden-zelfstandigen/ondernemers in de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever/koper.. 1.3. Onder opdrachtgever wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan particulieren en/of bedrijfsmatige of beroepsmatige opdrachtgever of koper. 1.4. Onder opdracht wordt in het kader van deze voorwaarden mede verstaan: koopovereenkomst. 1.5. Onder Hookstone wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan de heer Pim Leurs, gevestigd te Maaseik, en door hem aangewezen medewerkers of zelfstandigen/ondernemingen die zich met medeweten en goedvinden van de opdrachtgever en in opdracht en onder toezicht van Hookstone met de uitvoering van de opdrachten en/of koopovereenkomst (mede) bezig houden.

Artikel 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Hookstone gesloten overeenkomsten.

2.2 Offerte

Offertes zijn 30 dagen geldig tenzij anders vernoemd. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. 2.3 Schriftelijke bevestiging Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Hookstone een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden eerst nadat deze schriftelijk door Hookstone zijn bevestigd. 2.4 Meerdere opdrachtnemers Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij Hookstone, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen. 2.5 Eenzelfde opdracht eerder aan een ander verstrekt Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht al eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Hookstone, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 3. De uitvoering van de overeenkomst

3.1 Uitvoeren opdracht Hookstone zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Hookstone de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 3.2 Verstrekken van gegevens De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Hookstone mogelijk te maken, dat in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. 3.3 Aanvraag offertes toeleveranciers Indien Hookstone op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Hookstone namens de opdrachtgever offertes aanvragen. 3.4 Gebruik toeleveranciers Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Hookstone, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht Hookstone volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden ten opzichte van de opdrachtgever. 3.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Hookstone, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Hookstone zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen. 3.6 Termijn van levering Een door Hookstone opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Hookstone is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. 3.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Hookstone. 3.8 Klachten Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Hookstone te worden meegedeeld.

Artikel 4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Auteursrechten industriële eigendom Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modellenrecht en het auteursrecht -toe aan Hookstone. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Hookstone daartoe bevoegd. 4.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkenrechten, tekening-of modellenrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 4.3 Naamsvermelding Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Hookstone te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Hookstone openbaar te maken of te verveelvoudigen. 4.4 Eigendom bij opdrachtnemer Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Hookstone tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Hookstone, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 5. Gebruik en licentie

5.1 Het gebruik Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Hookstone, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Hookstone bekend te zijn gemaakt. 5.2 Ruimer gebruik De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Hookstone niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. 5.3 Wijzigingen Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Hookstone veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen. 5.4 Eigen promotie Hookstone heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 6 Honorarium

6.1 Honorarium en bijkomende kosten Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Hookstone voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. 6.2 Honorarium voor meerwerk Indien Hookstone door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Hookstone gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 7. Betaling

7.1 Betalingsverplichting Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Hookstone nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Hookstone gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van euro 50. 7.2 Periodieke betalingen Hookstone heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. 7.3 Geen korting of compensatie De opdrachtgever verricht de aan Hookstone verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Hookstone heeft verstrekt.

7.4 Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 8. Opzegging en ontbinding overeenkomst

8.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2 Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer

Indien de overeenkomst door Hookstone wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Hookstone redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal ten minste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Hookstone op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4 Faillissement

Zowel Hookstone als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij. 8.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen. 8.6 Duurovereenkomsten Wanneer de werkzaamheden van Hookstone bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 9. Garanties en vrijwaringen

9.1 Auteursrechthebbende Hookstone garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrecht hebbende over het werk kan beschikken. 9.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp De opdrachtgever vrijwaart Hookstone of door Hookstone bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. 9.3 Verstrekte materialen en gegevens Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden (auteursrechten, portretrechten, IE-rechten en merkenrecht) zich verzetten tegen gebruik van het door opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal (beeldmateriaal, foto’s, logo’s, tekst, typografie, muziek, domeinnamen, hyperlinks e.d.) aan Hookstone. Opdrachtgever vrijwaart Hookstone tegen elke aanspraak van een derde dienaangaande. De opdrachtgever stelt materiaal en zaken aan Hookstone ter beschikking vrij van auteursrechtelijke en merkenrechtelijke inbreuken. 9.4. Opdrachtgever garandeert dat alle opdrachten, de resultaten daarvan voldoen aan de wettelijke voorschriften en dat opdrachtgever zo nodig de nodige vergunningen heeft aangevraagd om aan de wettelijke en rechterlijke eisen te voldoen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid Hookstone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
 1. Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 2. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke onduidelijke gegevens/materialen.
 3. Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 4. Gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 5. Fouten in het ontwerp of de tekstgegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5, zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 6. Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Hookstone voor alle aanspraken die derden jegens Hookstone pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Hookstone van de opdracht.
 8. Hookstone kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die opdrachtgever op de website of drukwerk plaatst indien deze door toedoen van opdrachtgever foutief is ontvangen.
 9. Hookstone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk door een derde, bijvoorbeeld hacking, lekken of andere onrechtmatige inbreuken op de website door een derde, onrechtmatige onderschepping van e-mail door derden.
 10. Geen aansprakelijkheid wordt erkend en geen garantie wordt gegeven voor gebreken (aan reclame-uitingen, belettering) zoals, of gebreken die het gevolg zijn van:
 • verwering of normale slijtage;
 • zon of andere weersinvloeden;
 • geringe kleurafwijkingen en materiaalafwijkingen die geen afbraak doen aan de deugdelijkheid of functionaliteit;
 • onoordeelkundig of abnormaal gebruik;
 • het ontbreken van onderhoud of reiniging van de geleverde zaken;
 • montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door opdrachtgever of door derden;
 • kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen inbreuk doen aan de deugdelijkheid of functionaliteit;
 • door of namens opdrachtgever geleverde materialen;
 • gebreken die bij oplevering geconstateerd hadden kunnen worden;
 • gebreken die niet binnen een redelijke termijn na levering worden gemeld.
10.2 Beperking aansprakelijkheid Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Hookstone of de bedrijfsleiding van Hookstone, is de aansprakelijkheid van Hookstone voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.378,- of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium. 10.3 Verval aansprakelijkheid Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. 10.4 Kopieën materialen De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Hookstone niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. 10.5 Bewaarplicht Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Hookstone jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 11. Overige bepalingen

11.1 Overdracht aan derden Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Hookstone gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming. 11.2 Vertrouwelijkheid Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. 11.3 Opschriften De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden. 11.4 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Hookstone is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Hookstone zijn alleen de rechtbanken van Tongeren bevoegd.